Picture: Ngoài nổi bật với vẻ đẹp bên ngoài phuộc sau Ohlins độ xe Honda SH 2018 2019 2020 150i 125i còn giảm xóc cực tốt với 2 hệ thống điều chỉnh bằng núm xoay.

Picture: Ngoài nổi bật với vẻ đẹp bên ngoài phuộc sau Ohlins độ xe Honda SH 2018 2019 2020 150i 125i còn giảm xóc cực tốt với 2 hệ thống điều chỉnh bằng núm xoay.

Picture: Ngoài nổi bật với vẻ đẹp bên ngoài phuộc sau Ohlins độ xe Honda SH 2018 2019 2020 150i 125i còn giảm xóc cực tốt với 2 hệ thống điều chỉnh bằng núm xoay.