Photo: Độ tay dắt 300i giúp xe Honda SH 2017 150i 125i trông ngầu hơn.

Photo: Độ tay dắt 300i giúp xe Honda SH 2017 150i 125i trông ngầu hơn.

Photo: Độ tay dắt 300i giúp xe Honda SH 2017 150i 125i trông ngầu hơn.